Velikost besedil:|Natisni stran

Pred vami je slovar izrazov v golf pravilih. Avtor je Anton Jenko, R&A sodnik. Več o tej temi je na voljo na spletni strani golf sodnik.

 

abnormal direction of play – nenormalna smer igranja (pogoj za zavrnitev olajšave) 
abnormal ground conditions – nenormalno stanje tal (definicija) 
abnormal stroke – nenormalni udarec (pogoj za zavrnitev olajšave) 
adressing the ball – nagovor žogice (definicija) 
adjacent – meji na (določeno področje igrišča) 
advice – nasvet (definicija)
aeration holes – prezračevalne luknje na zelenici 
agreement – sporazum 
agreement to waive the rules – sporazum o neupoštevanju pravil 
alignment – usmeritev žogice pri polaganju
all square – neodločeno, izenačen rezultat v igri za luknjo 
amateur – amaterski igralec 
apron; fringe – obroba zelenice, pas okoli zelenice, pokošen višje kot zelenica, a nižje kot čistina 
area of intended swing – območje nameravanega zamaha
artificial device – umetni pripomoček (pri igri) 
assistance – pomoč; kakršna koli pomoč igralcu pri izvedbi udarca ali zaščita pred naravnimi elementi 
attending the flagstick – pridržanje palice z zastavico 
away – dlje od zastavice (določanje prednosti pri igranju) 
 
B 
back nine – drugih devet lukenj na igrišču z 18 luknjami 
backswing – zamah nazaj, del zamaha, ki se začne od tal do začetka zamaha proti žogici 
bad time – časovna prekoračitev, prekoračitev predpisanega časa za izvedbo udarca 
ball – žogica (definicija) 
ball at rest – žogica v mirovanju (definicija) 
ball deemed to move – žogico se šteje premaknjeno 
ball deflected – odbita žogica (v gibanju) 
ball embedded – zarita žogica, žogica, zarita v lastni udrtini 
ball holed – žogica v luknji (definicija) 
ball in play – žogica v igri (definicija) 
ball interfering with play – žogica ovira pri igranju 
ball lost – izgubljena žogica (definicija) 
ball mark – udrtina, ki nastane pri padcu žogice na tla 
ball marker – označevalec žogice 
ball moved – premaknjena žogica 
ball deflected – odbita žogica (v gibanju) 
ball overhanging hole – žogica visi preko roba luknje 
ball resting – žogica miruje 
ball struck – udarjena žogica (lahko tudi več kot enkrat) 
ball unfit to play – žogica ni primerna za igro 
best ball – igra z najboljšo žogico; igra, v kateri igra en igralec proti boljši žogici dveh igralcev ali 
najboljši žogici treh igralcev 
better ball – boljša žogica; oblika igre 
boundary – meja igrišča 
bunker – bunker, peščena ovira (definicija) 
burrowing animal – po zemlji rijoča žival; žival, ki dela luknje za svoje bivališče ali zatočišče, kot so 
zajec, krt, svizec, kuščar itd. (definicija) 
 
caddie – strežnik (definicija) 
casual water – občasna voda (definicija) 
claim – izraz v igri za luknjo, ki označuje pritožbo, ki se nanaša na možno kršitev pravil 
cleaning the ball – čiščenje žogice 
closely mown area – področje z nizko košeno travo 
club – palica 
clubface – lice palice 
clubhead – glava palice 
club length –dolžina palice, ki se uporablja za merjenje 
committee – tekmovalna komisija (definicija) 
competitor – tekmovalec, igralec golfa v seštevni igri (definicija) 
concede – priznati; v igri na luknje igralec lahko prizna zadnji udarec, luknjo ali igro 
conforming ball – žogica, ki ustreza pravilom in jo igralec lahko uporablja pri igri 
course – igrišče (definicija) 
course rating – ocena težavnosti igrišča 
cut – rez; rezultat, ki razdeli igralce po prvem delu tekmovanja na izločene in tiste, ki igro nadaljujejo; 
 
D 
deflected ball – odbita žogica 
deemed to – se domneva ali se šteje, da … 
direction of play – smer igranja 
disqualification – izključitev s tekmovanja ali igre za eno luknjo 
discontinuance of play – prekinitev igre 
distance measuring device – elektronska naprava za merjenje razdalj 
distraction – motnja v igri, ki ni razlog za ponovitev udarca 
divot – odbita travna ruša po udarcu 
dormie – rezultat v igri za luknjo, ki je pri naslednji luknji lahko odločilen; stran ima toliko lukenj 
prednosti, kolikor jih še ostane do konca igre 
double green – dvojna zelenica, skupna za dve luknji 
double hit – dvojni udarec 
down – manj; izraz v igri na luknje – koliko udarcev ima igralec zaostanka v seštevku 
downswing – zamah navzdol, gibanje palice z zamahom navzdol do točke udarca 
tee-shot – začetni udarec z udarjališča 
driving range – vadišče, urejena površina za vadbo 
drop – spust (žogice) 
dropping – spust (žogice) na določeno mesto v skladu s pravili 
 
equipment – oprema (definicija) 
equidistant point – točka na enaki razdalji od zastavice, ki je lahko nasprotna mejna točka stranske 
vodne ovire 
equity, in equity – pravičnost, načelo pravičnosti 
etiquette – etiketa, vedenje na igrišču. 
exact handicap – natančen hendikep, ki predstavlja sposobnosti igralca pri igranju golfa 
 
F 
fairly taking stance – zavzetje postavitve na pošten način 
fairway – čistina 
fellow-competitor – sotekmovalec 
field – vsi igralci na tekmovanju 
flagstick – palica z zastavico 
footprints – stopinje (v povezavi z žogico v bunkerju) 
fore – for, opozorilni klic igralcem v nevarnosti zaradi žogice v letu 
forecaddie – pomožni strežnik (definicija) 
form of play – oblika igre 
forward swing – zamah naprej 
fouresome – v četvero (definicija) 
four-ball – s štirimi žogicami 
free drop – prosti spust, spust žogice brez kazni 
fringe; apron – obroba zelenice, pas okoli zelenice, pokošen višje kot zelenica, a nižje kot čistina 
pas okoli zelenice, pokošen višje kot zelenice, a nižje kot čistina 
front nine – prvih devet lukenj na igrišču z 18 luknjami 
 
G 
gallery – tribuna za igralce – začasna nepremična zapreka 
gimme – zanesljiv kratek zaključni udarec v luknjo, ki ga igralci v igri za luknjo predajo nasprotniku 
golf – golf 
grain – smer rasti trave na zelenici 
grass cuttings – pokošena trava 
green – zelenica 
greenkeeper – vzdrževalec igrišča 
greenside – ob zelenici 
grooves – utori na licu palice 
gross score – bruto seštevek vseh udarcev za luknjo ali krog, preden se upošteva igralčev hendikep 
grounding the club – postavitev palice na tla; sestavni del nagovora žogice 
ground under repair GUR – tla v popravilu (definicija) 
 
H 
halved – delitev rezultata luknje, izenačen rezultat luknje ali tekme v igri za luknjo 
handicap – hendikep, število udarcev, ki jih lahko igralec odšteje od svojega rezultata, da prilagodi 
svoje sposobnosti nivoju igre igralca s hendikepom nič 
handicap stroke – hendikep udarec, ki ga igralec v bogey, par ali stableford igri odšteje od bruto 
seštevka udarcev za posamezno luknjo 
handicap stroke index – zaporedje 1-18, ki označuje težavnost lukenj, pri katerih se upošteva 
hendikep udarce 
having the honour – imeti čast 
hazard – ovira (definicija) 
hole – luknja (definicija) 

   1. jamica na zelenici, kjer se zaključi igra na posamezni luknji; 

   2. del igrišča od udarjališča do zelenice (igralno polje) 

holed – v luknji (definicija) 
holing out – zaključiti luknjo s tem, da se po zadnjem udarcu žogica umiri v jamici 
honour – čast (definicija) 
 
I 
identifying the ball – prepoznavanje žogice 
ignorance of the Rules – nepoznavanje pravil 
impact – dotik palice z žogico ob udarcu 
improving the line of play – izboljšanje smeri igranja 
influencing the position (movement) of the ball – vplivanje na položaj (gibanje) žogice 
integral part of the course – sestavni del igrišča; objekt ali zapreka, ki jo komisija razglasi za 
sestavni del igrišča 
intended line of play – nameravana smer igranja 
in play – v igri; glej ball in play 
interference – motnja pri igri 
 
 
K 
known or virtualy certain – znano ali skoraj gotovo 
 
lateral water hazard – stranska vodna ovira (definicija) 
lie – lega žogice 
lifting the ball – dvig žogice 
line of play – smer igranja (definicija) 
line of putt – smer bližanja 
line up – usmeritev, v katero smer je potrebno udariti žogico 
lip – rob luknje ali bunkerja 
local rules – krajevna, lokalna pravila, ki pojasnjujejo značilnosti igrišča 
loose impediments – nepritrjeni naravni predmeti (definicija) 
lost ball – izgubljena žogica (definicija) 
lying – leži s številom udarcev; določeno število udarcev, ki jih ima igralec v določenem trenutku 
 
marker – zapisovalec rezultatov v seštevno kartico (definicija) 
marking the ball – zaznamovanje (označitev) lege žogice 
marchal – nadzornik na igrišču; skrbi za red un usmerja gledalce na tekmovanju 
match play – igra na luknje 
maximum available relief – največja možna olajšava 
medal play – seštevna igra, isto kot stroke play 
misread – napačno ocenjena zelenica oziroma udarec za bližanje 
move or moved – premaknjena žogica (definicija) 
mulligan – drugi udarec z udarjališča po ponesrečenem udarcu, ki ga igralec igra brez kazni (pravila 
tega ne dovoljujejo) 
 
nearest point of relief – najbližja točka za olajšavo 
net score – neto rezultat; igralčev končni rezultat po odbitku njegovega hendikepa 
nonconforming – neustrezna (palica, žogica ali druga oprema), ki ni v skladu s predpisi 
 
O 
observer – opazovalec (definicija) 
obstruction – zapreka (definicija) 
one down – ena luknja zaostanka v igri za luknjo 
one up – ena luknja prednosti v igri za luknjo 
opposite margin – nasprotna mejna točka stranske vodne ovire, kjer igralec lahko odmeri dve dolžini 
palice za spust žogice 
options – s pravili določene možnosti, ki jih ima igralec za nadaljevanje igre 
order of play – vrstni red igranja 
out of bounds – izven igrišča (definicija) 
out of position – iz pozicije; zaostajanje skupine za dovoljenimi časi igranja 
outside agency – zunanji dejavnik (definicija) 
overhanging ball – žogica, ki leži nad robom luknje 
 
P 
pace of play – hitrost igranja 
par – par, vrsta igre z upoštevanjem hendikep udarcev 
partner – partner, igralec iste strani (definicija) 
penalty – kazen (več vrst kazni) 
penalty stroke – kazenski udarec (definicija) 
pick up – pobrati (žogico) 
pin position – položaj lukenj na zelenici 
pitch mark – odtis žogice, vdolbina, ki jo naredi žogica, ko pade na zemljo 
play – igrati, s palico udariti žogico 
playable – igralna (žogica) 
player – igralec 
playing handicap – igralni hendikep, število hendikep udarcev, ki jih prejme igralec v par, bogey ali 
stableford igri. 
playing handicap table – tabela igralnih hendikepov; tabela, kjer so natančni hendikepi pretvorjeni v 
igralne, z upoštevanjem ocene težavnosti igrišča 
playing through – spuščanje naprej skupine, ki sledi 
play-off – dodatna igra, ki se igra za določitev zmagovalca po izenačenem krogu 
plagged – zarita (žogica) 
position of the ball – položaj žogice 
practice green – vadbena zelenica 
practice stroke – vadbeni udarec 
practice swing – vadbeni zamah 
preferred lie – boljša lega (lokalno pravilo) 
provisional ball – začasna žogica (definicija) 
putt – bližanje 
putting green – zelenica (definicija) 
 
Q 
 
R&A – R&A, The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 
reasonable – razumen (npr. udarec, smer igranja, …) 
replace – postavljanje (žogice) nazaj na prejšnje mesto 
redrop – ponovni spust (žogice) 
referee – sodnik (definicija) 
relief – olajšava, dodatna možnost igranja v primeru ovir, zaprek ali drugih motenj na igrišču 
roll – skotaliti (žogica), na primer na določeno področje, kar zahteva ponovni spust žogice 
rough – ledina, območje ob čistini, ovirah in zelenici z visoko košeno ali nepokošeno travo 
round – igralni krog, zaključena igra golfa; 18 lukenj je en krog 
rub – naključje 
rub of the green – naključje v igri (definicija) 
rule – pravilo 
rules – pravila golfa (definicija) 
Rules of Golf – pravila golfa 
 
S 
safety – varnost (pri igri) 
sand – pesek v peščeni oviri 
score – rezultat; rezultat posamezne luknje, igre ali tekme 
score card – števna kartica 
searching for the ball – iskanje žogice 
second ball – druga žogica (pri igri) 
serious breach of etiquette – resna kršitev etikete (etiketa), zaradi katere lahko tekmovalna komisija 
izreče igralcu kazen z diskvalifikacijo 
serious breach of rules – resna kršitev pravil nastopi, ko igralec s tem pridobi pomembno prednost 
side – stran v igri na luknje 
single – posamezno 
slope rating – ocena težavnosti igrišča 
slow play – počasno igranje 
spooned – zajet (udarec) 
sprinkler head – glava razpršilnika 
stableford – stableford igra, pri kateri se izračunavajo točke namesto udarcev 
safety – varnost (pri igri) 
staked tree – s količki povezano drevo 
stakes – količki (za označevanje igrišča) 
stance – postavitev (pri igri) 
stipulated round – določeni krog (definicija) 
stones – kamni 
stroke – udarec (definicija) 
stroke and distance – udarec in razdalja 
stroke play – seštevna igra 
substituted ball – nadomestna žogica 
suspension of play – prekinitev igre 
swing – zamah 
 
T 
tee – podstavek (definicija) 
tee markers – označevalci udarjališča 
tee off – začetni udarec 
tee time – startni čas, določen čas za start tekmovalca ali skupine 
teeing ground – udarjališče (definicija) 
temporary immovable obstruction – začasne nepremične zapreke 
testing the conditions – preiskušanje razmer 
threesome – v troje; igra, v kateri igra en igralec proti drugima dvema, vsaka stran igra z eno žogico 
through the green – po igrišču (definicija), igralno polje v širšem pomenu 
times allowed – dovoljeni časi; največji dovoljeni časi za igranje posameznih lukenj 
touching the ball – dotik žogice 
tournament – tekmovanje 
trolley, cart – voziček 
turn of play – na vrsti pri igri 
 
U 
undue delay – nepotrebno zavlačevanje 
unfit to play – neprimerna za igranje (žogica) 
unplayable ball – neigralna žogica; žogica, ki leži tako, da jo je nemogoče igrati 
unplayable lie – neigralna lega žogice 
up – prednost v igri na luknje 
USGA – United States Golf Association 
 
V 
 
W 
water hazard – vodna ovira (definicija) 
waste area – nevzdrževan del igrišča 
waste bunker – nevzdrževan peščeni del igrišča, ki ni bunker 
whiff – zgrešen udarec po zraku 
winter rules – zimska pravila (lokalno pravilo); začasno lokalno pravilo, ki dovoljuje premik žogice na boljšo lego 
wrong ball – napačna žogica (definicija) 
wrong information – napačno obvestilo 
wrong place – napačno mesto 
wrong putting green – napačna zelenica (definicija) 
 
Y 
yardage – dolžina v jardih 
 
Z